VDOVIĆ Nikola
Zagreb
čas BRKIĆ Lino
Rijeka
[00:46] Shido
[00:50] Shido
[01:24] Wazaari
Shido [03:20]