• Hrvatski judo savez

 • DOKUMENTI

  Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

  Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

  Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

  Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

  Hrvatski judo savez (HJS) omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio prema HJS-u zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji. Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, može se ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu: Hrvatski judo savez, Metalčeva ulica 5, 10000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu: office@judo.hr
  Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 01/3012-349, utorkom i četvrtkom od 10.00 do 11.00 sati. Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se također na jedna od gore opisanih načina. U slučaju podnošenja zahtjeva pisanim putem može se ispuniti Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

  Svi obrasci dostupni su pod rubrikom OBRASCI.

  Na pristup informacijama u postupcima pred HJS-om ne plaća se pristojba, ali HJS ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije dostupan je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

  Kontakt adresa:
  Hrvatski judo savez
  Metalčeva ulica 5
  Tel. +385 1 301 23 49, fax +385 1 309 21 00
  e-mail: office@judo.hr
  Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati

  Službenica za informiranje HJS-a: Ana Krauthacker Lovrenović
  e-mail: ana.krauthacker@judo.hr


  Zakon o pristupu informacijama - pročisčeni tekst

  Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama ponovne uporabe

  Službenik za informiranje 2020.pdf

  Izvješće 2020.

  Izvješće 2021.

  Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

  Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  Najčešća pitanja i odgovori

  Asset lista HJS-a

  Upitnik-za-samoprocjenu-tjv.xls